Privacyverklaring

Deze privacyverklaring geldt voor alle informatie die verzameld of gebruikt wordt door drukkerij de Eiland-Pers vof en/of de aan haar gelieerde ondernemingen:
weekblad de Terschellinger en magazine Mooi!Terschelling.

Drukkerij de Eiland-Pers vof, gevestigd te Midsland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Heereweg 1, 8891 HS te Midsland website: www.deterschellinger.nl -
e-mail: [email protected] functionaris gegevensbescherming: Mevrouw A. Brink

Het verzamelen van persoonsgegevens Om gebruik te maken van onze diensten dient u uw persoonsgegevens aan ons te overhandigen.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
Voor- en achternaam, zodat we weten met wie we zaken doen
Leeftijd en geslacht
E-mailadres, zodat we contact kunnen opnemen via e-mail
Adresgegevens incl. telefoonnummer(s), zodat we contact kunnen opnemen
Factuuradres, voor het sturen van een factuur voor geleverde diensten (geen postbus- of antwoordnummer)
Bankrekeningnummer
 Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch contact

 Wij respecteren uw privacy. We houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. We verkopen uw gegevens niet aan andere bedrijven.

Hoe verzamelen we uw gegevens
 We registreren uw gegevens onder meer als u:
 - een abonnement, product of dienst afneemt
- contact hebt met iemand van onze organisatie
 - zich registreert en aanmeldt via onze website
 - deelneemt aan een enquête.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens zoals ras, godsdienst of levensovertuiging, lidmaatschap vakbond, gegevens over gezondheid of Burgerservicenummer (BSN). Onze website en/of bedrijf heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers/personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met ons via e-mail: [email protected]

Nieuwsuitwisseling
Weekblad de Terschellinger / Mooi!Terschelling wisselt soms artikelen uit met andere week- of dagbladen. Als u hebt meegewerkt aan een artikel, kan uw verhaal ook in andere kranten en op de websites van deze mediabedrijven verschijnen.

Links naar andere websites Op onze website treft u links aan naar andere websites. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Beveiliging en bewaartermijnen We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Ook hebben we met derden die uw informatie verwerken (‘verwerkers’ in de zin van de privacywetgeving) afspraken hierover gemaakt.
Uw persoonlijke informatie zal niet langer worden bewaard dan nodig is voor de in dit privacybeleid beschreven doelen.
Naast het contact opnemen via e-mail is er een mogelijkheid om telefonisch contact met ons op te nemen. Wanneer wij gebeld worden dan verschijnt uw telefoonnummer in de display van onze telefoons.
Voor een deel van de diensten die we aanbieden is het gebruik van persoonsgegevens noodzakelijk, zoals het aannemen van een advertentieopdracht.
Als er aan bepaalde condities niet wordt voldaan delen wij persoonsgegevens met een incassobureau. Dit kan gebeuren wanneer de betalingstermijn van een factuur is overschreden en er na meerdere herinneringen en een aanmaning geen betaling is verricht. Het incassobureau ontvangt van ons naast de informatie persoonsgegevens ook de facturen die we hebben verzonden en de communicatie hieromtrent.

Voor het aanleveren van een nieuwsbericht in ons aanleverportaal op onze website, wordt gevraagd uw naam op te geven, in sommige gevallen wordt uw naam geplaatst bij het door u opgegeven artikel in weekblad de Terschellinger, Mooi!Terschelling en/of op onze website. Wij volgen deze procedure om misbruik tegen te gaan. Indien wij uw artikel op één van onze andere platforms plaatsen wordt uw naam in voorkomende gevallen eveneens vermeld.

Om ongewenste e-mail zoals spam uit onze e-mail te weren en om uitgaande spam berichten te voorkomen, maken we gebruik van een spamfilter. Dit systeem scant in-en uitgaande e-mailberichten en filtert deze op malafide inhoud. Wanneer we als gebruiker handmatig berichten als spam markeren, dan wordt dit gedeeld met de leverancier van het spamfilter zodat de effectiviteit van het filter wordt vergroot.

Om een advertentie-opdracht te kunnen uitvoeren worden persoonsgegevens ingevoerd in onze computersystemen. Zonder deze persoonsgegevens kan een advertentie-opdracht niet worden aangenomen en uitgevoerd.

Op onze website en al haar onderdelen wordt gebruik gemaakt van Google Analytics om verschillende zaken bij te houden zoals de duur van een bezoek, de fysieke locatie van een bezoeker en welke pagina’s er worden bezocht. Het vertelt ons wat er op onze website gebeurt en hoe we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Voor meer informatie over hoe Google informatie verzameld en gebruikt verwijzen we je door naar de Privacy Policy van Google.

Abonnementen en bestellingen
Als u een (proef-)abonnement neemt of producten bestelt (per post, telefonisch, e-mail of via onze website), leggen we de gegevens van opdracht, bezorging en betalingsafhandeling vast.

Klantcontacten
Als u contact met ons opneemt via mail, chat, sociale media, telefoon of contactformulieren, leggen we deze contacten zoveel mogelijk vast op uw klantkaart. Ook telefoongesprekken kunnen worden opgeslagen voor trainingsdoeleinden of om fraude en misbruik te voorkomen.

Journalistiek
Een artikel zal vrijwel altijd uw naam noemen als u meewerkt aan dat artikel, vaak aangevuld met andere persoonsgegevens en wellicht foto’s.

Persoonsgegevens die wij verwerken
De informatie die we verzamelen wordt gebruikt voor uiteenlopende zaken. Hieronder beschrijven we voor welke toepassingen we de gegevens gebruiken en met welk doel. Wanneer u contact met ons opneemt via e-mail of via het contactformulier op onze website, dan ontvangen wij deze berichten in onze mailbox. Indien noodzakelijk wordt uw vraag via e-mail of telefoon beantwoord.

 Bewaartermijn persoonsgegevens
Drukkerij de Eiland-Pers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is, we houden ons hierbij aan de wettelijk vastgestelde bewaartermijnen. We gebruiken uw gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor u deze aan ons heeft verstrekt.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Categorie persoonsgegevens Bewaartermijn Reden
 Personalia > 7 jr Ivm belastingverplichtingen
 Adres/pc/woonplaats > 5 jr > Idem
Tel.nr. > 5 jr > Idem
 E-mail > 5 jr > Idem
Nieuwsbrief > tot opzegging > informeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Drukkerij de Eiland-Pers vof neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van drukkerij de Eiland-Pers vof) tussen zit.

 Informatiedeling met derden
Drukkerij de Eiland-Pers verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Er wordt geen informatie gedeeld met derden voor commerciële doeleinden.

Aanlevering door derden
 Indien wij materiaal ontvangen waarin namen worden genoemd, dit ter publicatie in/op onze media(sites), dan kunnen wij hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden indien genoemde daar niet van op de hoogte zijn gesteld. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de organisatie die ons de informatie heeft aangeleverd.

Inzage en wijzigen gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Drukkerij de Eiland-Pers. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. We reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier (4) weken, op uw verzoek.

Beveiliging
Drukkerij de Eiland-Pers neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op per e-mail: [email protected]

Derden buiten drukkerij de Eiland-Pers vof
• Het kan zijn dat drukkerij de Eiland-Pers vof andere bedrijven inschakelt voor de behandeling van uw aanvraag of voor de verwerking van uw gegevens. drukkerij de Eiland-Pers vof eist van deze bedrijven dat zij uw persoonlijke gegevens adequaat beveiligen en dat zij uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze door drukkerij de Eiland-Pers vof verstrekt zijn.
 • drukkerij de Eiland-Pers vof geeft persoonlijke gegevens vrij als zij daartoe door de wet verplicht wordt gesteld.
• drukkerij de Eiland-Pers vof verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden zodat deze uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken.
• drukkerij de Eiland-Pers vof verstrekt geen persoonlijke gegevens aan derden tenzij dit noodzakelijk is om uw aanvraag te behandelen, onze diensten te verlenen, onze factuur te verwerken, of fraude te voorkomen of te bestrijden.

Het vastleggen van bezoekersgegevens
Als u onze website bezoekt om informatie te bekijken of te downloaden, worden door ons enkele ‘bezoekersgegevens’ verzameld en opgeslagen, zoals het IP-adres van de computer die u gebruikt en de datum en tijd waarop u onze website bezoekt. Met behulp van deze gegevens meten wij het verkeer op onze website en kunnen wij onze website verbeteren.

Cookies
Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat. In een cookie zit informatie opgeslagen. Deze website maakt gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken. Deze cookies hebben geen of slechts geringe gevolgen voor de privacy van de bezoeker van de website.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
drukkerij de Eiland-Pers vof gebruikt alleen technische-, functionele- en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen
 Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of emailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang tot onze diensten of website ontzeggen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken. Indien een wettelijk voorschrift dat verplicht zullen wij gegevens ter beschikking stellen.

AVG en Journalistiek
De AVG verplicht lidstaten ertoe uitzonderingen of afwijkingen van de AVG vast te stellen voor de verwerking van persoonsgegevens voor journalistieke doeleinden. De Nederlandse wetgever heeft dat gedaan in artikel 43 van de Uitvoeringswet AVG.


Op de verwerking van persoonsgegevens voor uitsluitend journalistieke doeleinden zijn onder andere de volgende hoofdstukken en artikelen van de AVG niet van toepassing: 
# Artikel 7, derde lid (intrekken toestemming)
# Artikel 10 (verwerken persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen/feiten) 
# Hoofdstuk III (rechten van betrokkenen) 
# Artikel 30 (register van verwerkingsactiviteiten) 
# Artikel 33 t/m 43 (o.a. meldingsplicht datalek, gegevensbeschermingsbeoordeling (PIA) 
# Hoofdstuk V (doorgiften aan andere landen) # Hoofdstuk VI (toezichthoudende autoriteit) 
# Hoofdstuk VII (samenwerking tussen toezichthouders) 

Deze uitzonderingen gelden overigens niet alleen voor de verwerking voor journalistieke doeleinden, maar ook voor academische, artistieke of literaire uitdrukkingsvormen. 
De rechten die personen hebben op grond van de AVG zijn dus voor een groot deel niet van toepassing. Als in een journalistiek artikel persoonsgegevens staan vermeld zoals bijvoorbeeld een voor- en achternaam dan heeft die persoon: 
# geen recht op vergetelheid: er kan dus niet gevraagd worden de naam te verwijderen 
# geen recht op intrekking: ingeval van toestemming voor publicatie kan die toestemming niet worden ingetrokken 
# geen recht op rectificatie 
# geen recht van inzage in de verwerking van persoonsgegevens door het betreffende medium 
# geen recht op bezwaar tegen de verwerking 
# geen recht op dataportabiliteit om van het medium de persoonsgegevens te ontvangen die zij hebben 

De bepalingen over de toezichthoudende autoriteit zijn eveneens uitgezonderd. Dit betekent dat de Autoriteit Persoonsgegevens niet bevoegd is toezicht te houden en evenmin boetes kan opleggen bij eventuele overtredingen. 

Bijzondere persoonsgegevens 
Voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens geldt dat deze alleen verwerkt mogen worden als dat noodzakelijk is voor het journalistieke doel. Voor deze gegevens geldt dus een noodzakelijkheidstoets. Bijzondere gegevens zijn gegevens over iemands ras, godsdienst, gezondheid, politieke voorkeur, seksuele leven, lidmaatschap vakbond en strafrechtelijk verleden. 

De overige bepalingen van de AVG zijn wel van toepassing op de journalistiek. 
Dat zijn onder andere de bepalingen die zien op: 
# beveiliging (artikel 32) 
# verwerkers (artikel 28) 
# archivering (opslagbeperking artikel 5 lid 1 sub e) 
# gegevensbescherming door standaardinstellingen (artikel 25) 

Verwerkers 
Ook moet een journalist de regels van de verordening naleven die betrekking hebben op het inschakelen van derden voor de verwerking van persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan alle ict-diensten (o.a. e-mail, cloudopslag) die je als journalist gebruikt. Die diensten verwerken persoonsgegevens waar jij voor verantwoordelijk bent. Op grond van de AVG is de journalist verwerkingsverantwoordelijke en gehouden met derden partijen verwerkersovereenkomsten te sluiten waarin een passend beveiligingsniveau gegarandeerd wordt. 

Archief 
De AVG bevat, kort gezegd, een verbod om persoonsgegevens langer te bewaren in een identificeerbare vorm dan noodzakelijk is. Deze bepaling is van toepassing op verwerking van persoonsgegevens voor journalistieke doeleinden. In artikel 5 lid 1 sub e AVG is bepaald dat persoonsgegevens worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is. Persoonsgegevens mogen voor langere perioden worden opgeslagen voor zover de persoonsgegevens louter met het oog op archivering in het algemeen belang worden verwerkt, mits de door de AVG vereiste passende technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om de vrijheden van betrokkene te beschermen. 

Standaardinstellingen 
De bepaling in de AVG over gegevensbescherming door ontwerp- en standaardinstellingen (artikel 25) is eveneens van toepassing op de journalistiek. In dit artikel is onder andere bepaald dat er maatregelen moeten worden getroffen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens in beginsel niet zonder menselijke tussenkomst voor een onbeperkt aantal personen toegankelijk wordt gemaakt. Bij online journalistiek is dat wel het geval, denk aan de reactiemogelijkheid onder een artikel. Dat verschijnt automatisch, zonder menselijke tussenkomst, online. Gelet op de formulering van artikel 25 AVG, namelijk dat persoonsgegevens ‘in beginsel’ niet op deze manier toegankelijk mogen worden gemaakt, is er volgens de Nederlandse wetgever voldoende ruimte voor uitzonderingen binnen de journalistieke context. 

Vragen
Als u nog vragen hebt over ons privacy beleid, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via e-mail: [email protected]

Veranderingen aan deze Privacy verklaring 
Wij behouden ons het recht voor van tijd tot tijd ons privacy beleid aan te passen. Check daarom regelmatig de meest recente versie van onze privacyverklaring. Alle eventuele wijzigingen van deze privacyverklaring zullen in de toekomst te vinden zijn op deze locatie, indien nodig wordt u daarvan via een mailing op de hoogte gebracht. Veranderingen zullen worden gedateerd en treden in werking op de dag van publicatie. 
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 01-07-2020.